Grandstream Thailand :: Menu
 
Home
Small-to-Medium Business
PBX
PBX 1
PBX 2
 
Solutions Small-to-Medium Business :: PBX

 
 
Solutions Small-to-Medium Business :: PBX
Solutions Small-to-Medium Business :: PBX
 
 
       โซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ตู้ PBX เดิมอยู่แล้ว และต้องการโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต [VoIP] เพียงแค่คุณซื้ออุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณโทรศัพท์ Gateway รุ่น GXW42XX Series มาใช้ในระบบจะทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรและ Fax หากันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลกหรือโทรหากันฟรีผ่าน SIP Server เดียวกัน และยังสามารถเลือกรูปแบบการโทรผ่านทาง PSTN ได้
 
ขั้นตอนการขอ SIP Account มีดังนี้
  1. แจ้งความประสงค์ขอเปิดใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บของผู้ให้บริการ VoIP [SIP Server] เมื่อแจ้งและดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะได้ SIP Account มา
  2. ให้นำอุปกรณ์ Gateway มาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต [Router Modem] และเชื่อมต่อกับตู้ PBX ฝั่งสายใน เสร็จแล้วนำ SIP Account ที่ได้มา ตั้งค่าลงบน Gateway ตามคู่มือการใช้งาน ผ่านทางหน้าเว็บ Configure
  3. ตรวจสอบสถานะของ Account ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ [ดูจากหน้า Status ว่า Register แล้วหรือยัง]
  4. สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 
วิธีการใช้งาน
  • โทรผ่านระบบ IP – กดหมายเลข 6 แล้วตามด้วยเบอร์หมายเลขปลายทาง [ถ้าเป็น SIP-to-SIP จะไม่เสียค่าบริการ แต่ถ้าใช้ SIP Server ต่างยี่ห้อ จะเสียอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการกำหนด]
  • โทรผ่านสายโทรศัพท์บ้าน [PSTN] – กดหมายเลข 4 แล้วตามด้วยเบอร์หมายเลขปลายทาง [จะเสียอัตราค่าบริการตามปกติครั้งละ 3 บาท]
* หมายเหตุ หมายเลขที่กำหนดการตัดโทรออก สามารถกำหนดได้เองตอนตั้งค่า
Untitled Document
© 2019 Grandstream Thailand, All rights reserved.