Grandstream Thailand :: Menu
 
Home
dealer
รายละเอียดการสมัครตัวแทนจำหน่าย
แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนจำหน่าย
 
รายละเอียดการสมัคร

 
ข้อกำหนดเบื้องต้นในการเป็นผู้แทนจำหน่าย
 • ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์คเป็นหลัก
 • สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า หรือการชำระเงินได้
 • สามารถดูแลลูกค้าได้ทั้งก่อนและหลังจำหน่ายสินค้า
 • สามารถส่งเอกสารในการสมัคร ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่บริษัทฯได้กำหนด
 
หลักฐานในการสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • แบบฟอร์มการสมัครหรือลงทะเบียน
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครผู้แทนจำหน่าย
 • สำเนา (ภพ.20 หรือ ภพ.01) หรือใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 6 เดือน และวัตถุประสงค์หน้าที่เกี่ยวข้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • แผนที่แสดงที่ตั้ง และสถานที่ส่งสินค้าของบริษัท
หมายเหตุ  กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่ FAX : 0-2831-5399 หรือ e-mail มาที่ sales@mvcoms.com
 
สิทธิ์ประโยชน์ของผู้แทนจำหน่าย
 • ได้รับบริการก่อนและหลังการขาย ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับตัวแทนจำหน่าย
 • ได้รับการข้อมูลราคาเฉพาะตัวแทนจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือน
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสินค้าอย่างรวดเร็ว
 • ได้เข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมการขายตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
Untitled Document
© 2019 Grandstream Thailand, All rights reserved.